Om oss

Pers bil as ble etab­lert i 2007. Eies av Per Røn­ning som har job­bet med bil siden 1987 og har solgt
tusen­vis av biler.

I janu­ar 2019 flyt­tet drif­ten fra Øst­re Aker vei til Opp­sals­tub­ben 3.

Det er i Oslo-områ­det spe­si­elt stort fokus på pri­vat­leie, hos Pers bil kjø­per du en brukt­bil. Det løn­ner
seg.

Anbe­fa­ler at du tar kon­takt med Pers bil før du leve­rer bilen i inn­byt­te, det er ofte man­ge tusen å
spa­re. Man må ikke ha ny bil, man må hel­ler ikke ha elbil, Pers bil er for gjen­bruk. Pers bil sel­ger
gjer­ne bilen din selv om du kjø­per ny bil et annet sted. Send gjer­ne mail med ditt inn­bytte­til­bud.

Pers bil har også gode kon­tak­ter på alt av repa­ra­sjon av bil. Kjø­per du bil av Pers kan du også benyt­te
deg av sam­me verk­ste­de­ne, det løn­ner seg og du spa­rer mas­se pen­ger.

Sel­ger alle typer biler. Bile­ne kom­mer fra pri­vat­per­soner, ban­ker, døds­bo, fir­ma etc.
Man­ge biler sel­ges i kom­mi­sjon, det betyr at Pers bil sel­ger bilen for kun­den. Pers bil er da
garan­ti­an­svar­lig.

Bile­ne sel­ges gjen­nom annon­se­ring og for­hånds­av­talt vis­ning i Opp­sals­tub­ben 3. Alle bile­ne står i et
eks­ternt lager rett ved butik­ken.

Pers bil sel­ger også man­ge biler gjen­nom et stort nett­verk med mer enn 30 år i bran­sjen.

Pers bil sel­ger i all hoved­sak driv­stoff­bi­ler, men sel­ger også elbi­ler og hybrid­bi­ler.

Bilen regist­re­res mens du ven­ter, kan også søke finans for deg. Bru­ker San­tan­der, As finan­cie­ring og
Spare­bank 1.

Alt opp­gjør går via bank eller finans, Pers bil tar ikke kon­tan­ter.

Du kan også ord­ne alt på nett med e‑signering før du hen­ter bilen. (regist­re­ring og finan­sie­ring)

Pers bil dri­ver også syk­kel­verk­sted og salg av syk­ler, mest elsyk­ler av mer­ket Hard Rocx som er et
Norsk syk­kel­mer­ke etab­lert i 1992.

Ta kon­takt på tlf 22164050 eller mail per@persbil.no

 

Hil­sen Per

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avta­le

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpnings­ti­den.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS